در عملیات سند بلاست مواد ساینده که عمدتاً از نوع شن و ماسه(حاوی سیلیس)، خرده های فلزی و اکسید فلزات مثل اکسید آلومینیوم هستند با استفاده از فشار زیاد کمپرسور توسط نازل دستگاه شتاب گرفته و بر روی سطوح مورد نظر با سرعت زیاد در حد 156 تا 166 متر در ثانیه پاشیده می شوند. گرد و غبار این مواد بخصوص سیلیس در هواي محیط کار به صورت معلق پراکنده شده و برای کارگران این نوع مشاغل که به سندبلاستر معروف هستند، از نظربهداشتی خطرناک هستند. استنشاق گرد و غبار سیلیس مشكلات تنفسی و بیماری شغلی سیلیكوزیس را ایجادمی نماید.

سایر خطرات عبارتند از مواجهه با سروصدای بیش از حد مجاز در حین کار است که میتواند باعث کاهش شنوایی شغلی افراد شده و بایستی مطابق دستورالعملهای بهداشت صنعتی در صنایع پتروشیمی، مورد پایش و کنترل قرار گیرد.

در عملیات سند بلاست علاوه بر آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار زیاد، آلودگی آب و خاک که در اثر شستشوی محیط کار و روان آبها ایجاد میشود، نیز مطرح است.