رنگ رویه اپوکسی فنولیک پلی آمین

رنگ رویه اپوکسی فنولیک پلی آمین

رنگ رویه اپوکسی فنولیک پلی آمین ﺑﻌﻨﻮان یک رﻧﮓرویه بر پایه رزین اپوکسی فنولیک و سخت کننده پلی آمین ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﭘﯿﮕﻤﻨﺘﻬﺎ در ﻓﺎم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ می شوند، و مقاومت خوب در مقابل ﺿﺮﺑﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ دارﻧﺪ. وﻟﯿﮑﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ، رﻃﻮﺑﺖ، ﻋﺮﺿﻪ می گردد. این رنگ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺷﻌﻪ UV ندارند .
رنگ رویه اپوکسی فنولیک پلی آمین ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻧﮓ روﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ برای استفاده ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و اﻧﺘﻘﺎل، ﻣﺨﺎزن ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻠﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ و OFF SHORE استفاده می گردد.
روش مصرف به این صورت اسن که ابتدا جز A را بوسیله همزن مخلوط نموده تا بطور کامل یکنواخت گردد. سپس جز Bرا به آن اضافه می نماییم. و بار دیگر بوسیله همزن دو جز را مخلوط کرده و پس از آن حدود 20 دقیقه به مخلوط اجازه میدهیم تا واکنش لازم بین دو جز صورت پذیرد. هم اکنون رنگ آماده اجرا می باشد. با توجه به عمر مفید رنگ بعد از اختلاط رنگ آماده شده را در دماي 25 درجه تا 4 ساعت استفاده نمایید.
برای آماده سازی سطح ورد نظر ابتدا باید سطح را عاري از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار گریس روغن و غیره نمایید . در صورتیکه از زمان اجراي لایه میانی مدت زمانی بیش از 72 ساعت گذشته باشد باید سطح مورد نظر را بعد از تمیزي زبر نمایید .
 

مشخصات فنی رنگ رویه اﭘوﮐﺳﯽ فنولیک ﭘﻠﯽ آمین به شرح زیر می باشد:

فام ظاهري : به در خواست مشتري
درصد حجمی مواد جامد : % 542
زمان اجراي لایه بعدي در دماي 25 درجه: 24 تا 9 ساعت
مدت زمان خشک شدن جهت جابجایی در دماي 25 درجه: 6 ساعت
مدت زمان خشک شدن سطحی در دماي 25 درجه: 3 ساعت
مدت زمان خشک شدن کامل در دماي 25 درجه: 7 روز
عمر مفید رنگ بعد از اختلاط در دماي 25 درجه: 4 ساعت
نسبت اختلاط رنگ و هاردنر : به برچسب رنگ روي قوطی مراجعه شود.
مدت زمان انبار داري : یکسال ( در دماي 5 تا 40 درجه در شرایط محیطی مناسب)
 

ﺷﺮاﯾﻂ آب و هوایی هنگام رﻧﮓ آﻣﯿﺰي :

- دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻦ 40 ﺗﺎ 10 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
- دﻣﺎي ﺳﻄﺢ 3 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ
- رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ از %80

 

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﻮﺷﺶ :

- دﺳﺘﮕﺎه AIRLESS SPRAY اﺳﭙﺮي ﺑﺪون ﻫﻮا
- دﺳﺘﮕﺎه CONVENTIONAL SPRAY اﺳﭙﺮي ﻫﻮا
- ﻣﯿﮑﺴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﯾﺎ ﺑﺎدي
- ﻗﻠﻢ ﻣﻮ و ﻏﻠﻄﮏ
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از AIRLESS SPRAY از ﻧﺎزل ﯾﺎ 21 0.0 15 0.0 اﯾﻨﭻ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده CONVENTIONAL SPRAY ازﻧﺎزل از 1.6ﯾﺎ 1.8 میلیمتر می بایست استفاده گردد.

سندبلاست , عایق کاری , رنگ آمیزی

زمینه فعالیت

زمینه فعالیت
سىذبلاست و ایربراش و سوگ سدایی به هرروش ممکن از سطىح فلزي و غيز فلزي
اجراي کلی رنگ هاي صنعتی، اپىکسی )کلس فليک، تکسى تروپ و . . . ( و متالایزر و دیگر پىشش هاي موجود.
عایق کاري )عایق سرد و عایق گرم(

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، میدان رسالت ، خیابان هنگام ، خیابان فرجام ، نرسیده به خیابان دکتر آیت ، پلاک 948 ، طبقه 4 ، واحد 15 ، شرکت رسوب بران دانیال
تلفن : 77192684 021
فکس : 77211929
همراه : 09121866054

           09021866054

ایمیل : RB.danyal@yahoo.com

کانال تلگرام : sandblastdanyal@

پل ارتباطی با مدیر عامل از طریق تلگرام : charraadmin@

درباره ما

جموعه ای که هم اکنون تحت عنوان شرکت رسوب بران دانیال در پیش روی می باشد از سال 1372 تحت عنوان پیمانکاری سندبلاست و رنگ آمیزی گودرزی ابتدا از شرکت منگان شروع به فعالیت نموده است و در مدت حدود 10 سال متوالی به طور مستمر در شرکت منگان ، شرکت ماشین سازی البرز آبیک ، کارگاه شرکت کیان پایاب و به صورت پروژه ای در نقاط مختلف کشور به فعالیت خود ادامه داد تا در سال 1380 با ثبت شرکت شن پاش صنعت دانیال به شماره 4353 در شهرستان اراک به طور جدی و با ایجاد کارگاه ثابت به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1386 با تغییر نام تحت عنوان شرکت رسوب بران دانیال به شماره ثبت 300736 در تهران با ایجاد دفتر مرکزی و استخدام چندین پرسنل به طور منسجم اقدام نموده و تمام سعی و تلاش خود را جهت ارتقا سطح کیفی و کمی شرکت نموده و با خرید مدرنترین تجهیزات و لوازم مربوطه سعی در ارائه خدمات بهتر به مشتریان عزیز به نحو مطلوب نموده و می نماید