کارگاه سند بلاست و رنگ آمیزی رسوب بران دانیال در شمس آباد